PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios sąlygos:

 1. Šia privatumo politika UAB “Mini Solutions” (Duomenų valdytojas) nustato elektroninės parduotuvės www.winemaker.lt (toliau – elektroninė parduotuvė) lankytojų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Privatumo taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai naudojamasi Duomenų valdytojo elektronine parduotuve bei joje numatytomis paslaugomis. Rekomenduojama susipažinti su šiomis taisyklėmis prieš pradedant naudotis elektronine parduotuve.
  1. Asmens duomenų valdytojas – UAB “Mini Solutions” (juridinio asmens kodas 302546809, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pramonės g. 97, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas [email protected] , telefono numeris +370 687 39221).
  1. Elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Lankytojams siūlytina susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią juos identifikuojančią informaciją.
  1. Privatumo politika yra taikoma visiems pirkėjams jungiantis per visus galimus įrenginius.
  1. UAB “Mini Solutions” asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti kitus fizinius ar juridinius asmenis elektroninės parduotuvės lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti būtinąją informaciją apie asmenis, laikantis privatumo politikoje nustatytų sąlygų.
  1. Asmens duomenys UAB “Mini Solutions” tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.
 2. Pagrindinės sąvokos
  1. Visos privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.
  1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  1. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi  elektronine parduotuve, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi  elektroninė parduotuvėje kitais šioje privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.
 3. UAB “Mini Solutions” renkami ir tvarkomi asmens duomenys
  1. UAB “Mini Solutions” gauna asmeninę informaciją tiesiogiai iš duomenų subjektų –  elektroninėje parduotuvėje leidžiama pirkti prekes ir/ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims.
  1. UAB “Mini Solutions” savo veikloje tvarko šiuos  elektroninės parduotuvės lankytojų asmens duomenis:
Duomenų subjektaiElektroninės parduotuvės pirkėjai (neregistruoti nariai).Elektroninės parduotuvės pirkėjai (registruoti nariai).
Asmens duomenysVardas, pavardė; Gyvenamosios vietos ar pristatymo adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas; Užsakymo informacija.Vardas, pavardė; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Elektroninis paštas; Užsakymų istorija, užsakymo informacija.
Duomenų tvarkymo tikslaiKlientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.Klientų aptarnavimas; Prekių pardavimas (sutarties sudarymas ir vykdymas); Elektroninės prekybos vykdymas.
Duomenų tvarkymo pagrindaiTvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str., 1b dalis).
Duomenų tvarkymo terminai5 metai nuo užsakymo įvykdymo dienos.5 metai nuo paskutinio užsakymo įvykdymo dienos arba nuo paskutinio aktyvaus veiksmo paskyroje (prisijungimo).
 • UAB “Mini Solutions” šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais asmens duomenis renka:
  • Pirkėjams pateikiant juos patiems:
  • pateikiant užsakymą per elektroninę parduotuvę;
  • sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, perkant mūsų prekes;
  • užsiregistravus mūsų  elektroninėje parduotuvėje (sukūrus paskyrą).
  • Lankantis mūsų  elektroninėje parduotuvėje bei naudojantis mūsų  elektronine parduotuve (naudojant slapukus).
 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindimas
  • Asmens duomenys tvarkomi šiems tikslams:
   • Mažmeninės ir elektroninės prekybos vykdymui ir administravimui;
   • Pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui;
   • Klientų aptarnavimui.
  • UAB “Mini Solutions” elektroninės parduotuvės lankytojų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas sutikimas.
  • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. UAB „Mini Solutions“, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu arba patvirtinus užsakymą elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia UAB „Mini Solutions“  elektroninė parduotuvės lankytojų interesų ar teisių. Konkretūs teisiniai pagrindai yra nurodyti privatumo politikos 3.2. punkte.
  • UAB “Mini Solutions” asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros veiksmų atlikimo ir/ar naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimo tikslais, esant duomenų subjektų sutikimui.
  • UAB “Mini Solutions” darbuotojai turi prieigą prie duomenų subjektų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.
  • UAB “Mini Solutions” gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus), teikiant  elektroninės parduotuvės lankytojams paslaugas, parduodant ir pristatant prekes (pavyzdžiui, kurjerių įmonės ir kt.), palaikant interneto puslapį ir elektroninės prekybos platformą (pavyzdžiui, IT paslaugas teikianti įmonė ir pan.). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.
 • Asmens duomenų saugumas
  • Asmens duomenys yra saugomi ES esančiuose serveriuose.
  • Įmonė taiko visas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  • Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo UAB “Mini Solutions” pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia lankytojo pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti UAB “Mini Solutions”. UAB “Mini Solutions” nebus atsakinga už žalą, atsiradusią lankytojui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Duomenų valdytojo jiems pasikeitus.
 • Duomenų subjekto teisės
  • UAB “Mini Solutions” elektroninės parduotuvės lankytojai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
   • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
   • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
   • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
   • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
   • reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
   • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
   • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  • Jei yra teisėtas interesas juos saugoti UAB “Mini Solutions” gali neištrinti asmens duomenų.
  • Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.
  • Jei įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą duomenų valdytojas turi teisę išsaugoti pateiktus duomenis ir jų neištrinti bei nekeisti.
  • Norėdami įgyvendinti savo teises, pirkėjai turi teisę siųsti užklausą el. Paštu [email protected] arba kreiptis telefonu +370 687 39221. UAB “Mini Solutions” informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės, Duomenų valdytojas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.
  • Naudodamiesi  elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate UAB “Mini Solutions” teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje privatumo politikoje numatytais tikslais visus privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis.
 • Asmens duomenų saugojimas
  • UAB “Mini Solutions”  elektroninės parduotuvės lankytojų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo (užsakymo vykdymo) UAB “Mini Solutions” laikotarpiu ir dar 5 (penkis) metus po užsakymo įvykdymo dienos. Sudarytos sutartys yra saugomos 5 (penkis) metus po sutarties įvykdymo dienos, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 5 (penkių) metų asmeninė informacija bus ištrinta. Duomenys, naudojami registracijos metu, saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo  elektroninė parduotuvės paskyroje.
  • Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.
  • Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.
 • Slapukai
  • Slapukų naudojimą UAB “Mini Solutions” elektroninėje parduotuvėje reglamentuoja paskelbta elektroninės parduotuvės slapukų politikos sąlygos, kurios skelbiamos UAB “Mini Solutions” internetinėje svetainėje www.winemaker.lt.
 • Kitos sąlygos
  • Pranešimams siųsti bus naudojamas elektroninės parduotuvės lankytojų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei  elektroninė parduotuvės lankytojai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.
  • Turėdami klausimų, prašymų ar skundų dėl UAB “Mini Solutions”  elektroninės parduotuvės lankytojų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB “Mini Solutions”. UAB “Mini Solutions” elektroninės parduotuvės lankytojai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ([email protected] arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.
  • UAB “Mini Solutions” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas UAB “Mini Solutions”  elektroninė parduotuvėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams, UAB “Mini Solutions” lankytojams bus pranešta el. paštu.