Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu [email protected].

Vaizdo stebėjimo privatumo politika

Šiame pranešime informuojame, kaip ir kur UAB „Mini Solutions“ (juridinio asmens kodas 302546809, buveinės adresas Jeronimo Ralio g. 6, Vilnius) tvarko „Wine Maker“ parduotuvės lankytojų asmens duomenis, susijusius su vykdomu „WINE MAKER“ parduotuvės stebėjimu vaizdo kameromis.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą „WINE MAKER“ parduotuvės lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdas stebimas „WINE MAKER“ parduotuvės patalpoje.

„WINE MAKER“ parduotuvėje vykdomas vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

UAB „Mini Solutions“ užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik UAB „Mini Solutions“ įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkami?

„WINE MAKER“ parduotuvės lankytojų atvaizdą ir su „WINE MAKER“ parduotuvės lankytojais susiję įrašai bei visi kiti „WINE MAKER“ parduotuvės lankytojų asmens duomenys ir veiksmai vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Kodėl renkami šie asmens duomenys?

„WINE MAKER“ parduotuvės lankytojų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • siekdami užtikrinti UAB „Mini Solutions“ turto, darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą;
  • siekdami nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams turtui bei asmenų atžvilgiu, taip pat siekdami ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes renkame šiuos asmens duomenis?

Mūsų teisėto intereso ir esminių interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugos.

Asmens duomenys renkami naudojant technines priemones, t. y. IP kameras bei įrašus, kurie saugomi 60 dienų arba tol, kol to reikalauja oficialios institucijos pvz. Vykdomas tyrimas.

Kam mes perduodame šiuos asmens duomenis?

Asmens duomenis mes galime perduoti:

  • paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, saugos bendrovėms, programinės ir techninės įrangos priežiūros ir paslaugų teikėjams);
  • įmonių grupės bendrovėms, jei iškiltų būtinumas pasiekti apibrėžtus tikslus, gali būti, kad Jūsų asmens duomenis perduosime susijusioms bendrovėms;
  • teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, joms pareikalavus arba siekdami savo teisėto intereso, pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus (vagystės, žalos turtui ar asmeniui ir kt.).

Kokias turite teises dėl asmens duomenų?

Jūs turite teisę:

  • susipažinti su asmens duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio nėra galimybės ištaisyti kokius nors asmens duomenis;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, jog bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, nes duomenys yra renkami automatiškai;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio neįmanoma ištrinti konkretaus asmens duomenų.
  • esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Informuojame, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, kad bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, nes šiuo atveju asmens duomenys yra renkami automatiškai.